Tietosuojaseloste

Päivitetty 11.2.2021

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Kaskimatti Oy (y-tunnus 1629418-9)

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö: Vesa Tynkkynen

Kaskimatti Oy
Osoite: Koulumestarintie 22, 00680 HELSINKI
Puhelin:
Puhelinnumero: 09 - 477 88 90
Sähköposti: myynti@lkaskimatti.fi

2. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Kaskimatti Oy:n verkkokaupan asiakasrekisteri.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakkaiden tilausten hallinnointi, arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja käytetään palvelujen tarjoamista ja toimittamista varten, laskutusta ja maksujen käsittelyä varten, palvelujen kehittämiseksi sekä voidaksemme täyttää lakien ja säännösten mukaiset velvoitteet.

Henkilötietoja käsitellään myös palvelun toimittamisen jälkeen mahdollisesti ilmeneviin kysymyksiin vastaamiseksi ja mahdollisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi.

Lisäksi henkilötietoja käsitellään asiakkaille suunnatussa viestinnässä kuten tiedotus- ja uutisointitarkoituksissa sekä markkinoinnissa, jonka osana henkilötietoja käsitellään myös suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä tarkoituksissa.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojenjulkaiseminen ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun, sähköpostitse (s-postiosoite) tai rekisterin yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse ja voi lisäksi käyttää henkilötietojen käsittelyssä rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia yhteistyökumppaneita.

4. Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet perustuvat EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (”GDPR”).

Rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas tai rekisteröitynyt palvelun käyttäjä, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteröidyistä henkilöistä seuraavia henkilötietoja:
-    henkilön perustiedot ja yhteystiedot: etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
-    henkilön mahdollisesti edustamaan yritykseen tai muuhun organisaatioon liittyvät tiedot ja henkilön asema tai tehtävänimike kyseisessä yrityksessä tai organisaatiossa
-    asiakkuuden hoitamiseen liittyviä asiakkaalta itseltään kerättyjä tai palvelujen käytöstä syntyneitä tietoja: tietoja asiakkaan tekemistä tilauksista ja niihin liittyvistä toimenpiteistä, tietoja maksutavoista ja maksukäyttäytymisestä, mahdollisia asiakkaan itsensä antamia yhteystietoihin tai asiakkuuden hoitamiseen liittyviä täydentäviä lisätietoja
-    henkilön suoramarkkinointiluvat ja -kiellot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään.

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään myös sovellettavan lainsäädännön rajoissa yleisesti saatavilla olevista lähteistä, jotka liittyvät rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja joiden avulla rekisterinpitäjä toteuttaa asiakassuhteiden ylläpitämiseen liittyviä velvollisuuksiaan.

7. Evästeet

Käytämme verkkosivustollamme evästeitä tarjotaksemme toimivan ja turvallisen palvelun sekä mahdollisimman hyvän asiakaskokemuksen. Sivuston evästeasetuksissa käyttäjä voi hyväksyä kaikki evästeet (myös kolmannen osapuolen) tai vain välttämättömät evästeet. Käyttäjä voi myös estää kaikkien evästeiden käytön selaimen asetuksista, mutta se kuitenkin rajoittaa sivuston toiminnallisuutta.

Kolmannen osapuolen evästeissä käytämme Google Analyticsiä mittaamaan verkkopalveluidemme käyttöä (mukaan lukien IP-osoite, laitteen ID-tunnus, fyysinen sijainti, selain, operaattori ja käyttöjärjestelmätyyppi sekä niihin liittyvät URL-osoitteet).

8. Henkilötietojen säilytysaika


Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan ja siinä laajuudessa kuin niitä tarvitaan liittyen niihin tarkoituksiin, joita varten henkilötiedot on kerätty tai niin kauan kuin laki ja säännökset, esimerkiksi kirjanpitolainsäädännön vaatimukset, edellyttävät.

Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytäntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kohtuudella toteutettavissa olevat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan.

Sen jälkeen, kun rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun, rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun rekisterinpitäjä arvioi, ettei tietoja enää tarvita.

9. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovutukset

Emme luovuta henkilötietoja niiden käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen liittymättömille ulkopuolisille tahoille emmekä myy henkilötietoja mainostajille.

Henkilötietoja voidaan tilausten toimittamiseksi, palveluun liittyvien toimintojen suorittamiseksi, velvoitteiden täyttämiseksi, palvelun kehittämiseksi ja sujuvuuden varmistamiseksi luovuttaa kumppaneinamme toimiville kolmansille osapuolille kuten kuljetusliikkeille, maksunvälittäjälle, laskuoperaattorille, luottopäätöksiä tekevälle taholle, erääntyneiden saatavien perintää hoitavalle perintäyhtiölle, verkkokauppa- ja taloushallinto-ohjelmiston palveluntarjoajille. Henkilötietoja voidaan myös luovuttaa viranomaisille, mikäli laki niin velvoittaa.

10. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävät aineistot on suojattu sähköisesti ja niihin on fyysisesti pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.

Henkilötietoja sisältävä tietokanta on palvelimella, jota säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy ainoastaan nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä. Palvelin on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.

Tietokantoihin ja järjestelmiin pääsy on suojattu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Rekisterinpitäjä on rajannut käyttöoikeudet ja -valtuudet tietojärjestelmiin ja muihin tallennusalustoihin siten, että tietoja pääsevät tarkastelemaan ja käsittelemään ainoastaan niiden lainmukaisen käsittelyn kannalta tarpeelliset henkilöt.

Rekisterinpitäjän työntekijät ja muut rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun tilauksia, toimituksia ja henkilötietoja käsittelevät henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

12. Asiakkaan (rekisteröidyn) oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Tarkastuspyyntö tulee tehdä
kirjallisena ottamalla yhteys rekisterinpitäjänasiakaspalveluun tai rekisterin yhteyshenkilöön. Tarkastuspyyntö on allekirjoitettava. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- jamielipidetutkimusta varten ottamalla yhteys rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.


13. Oikeus muutoksiin

Ohjelmistojen ja toimintatapojen kehittymisen tai lakien ja säännösten mahdollisen muuttumisen vuoksi pidätämme oikeuden päivittää tietosuojakäytäntöä ja muuttaa ehtojamme.